ŽIADOSŤ O TRANSFER

15.02.2016 10:00

Oznamujeme touto cestou funkcionárom FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 3.2.2016, schválil tzv. malú novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ. 

Žiadosť o transfer amatéra sa podáva v aktuálnom zimnom registračnom období od 01.01.2016 do 15.03. 2016

Maximálna doba hosťovania je však do 30.6.2016 a možnosť predčasného ukončenia hosťovania je  v období od 1.1.2016 do 15.3.2016.

 

UPOZORNENIE PRE KLUBY!

"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“