Zasadnutie VV - 29.1.2014

07.02.2014 09:19

Uznesenie č 1-5/2013-14

      

      Na základe informácie HK ObFZ členovia VV ObFZ konštatovali, že konanie niektorých funkcionárov FK spĺňa všetky znaky disciplinárnych previnení, ktoré navyše ohrozuje hospodárenie ObFZ. VV ObFZ pre jarnú časť ročníka 2013/2014 prijal nasledujúce rozhodnutia:

 

1)  nariadil sekretariátu ObFZ zverejniť v najbližšej US ObFZ po uplynutí dňa lehoty splatnosti MZF zoznam FK, ktoré neuhradili MZF za príslušný mesiac, s informáciou, že v prípade jej neuhradenia do najbližšej stredy budú  FK odstúpené na disciplinárne riešenie prostredníctvom ŠDK ObFZ,

2)  doporučil ŠDK ObFZ odstúpené prípady neuhradenia MZF príslušným FK riešiť v prvom prípade pokutou 50 €, určením novej lehoty splatnosti MZF, upozornením na povinnosť udelenia ďalšej pokuty v prípade opakovaného neuhradenia a odobratia bodov príslušnému družstvu,

3)  doporučil ŠDK ObFZ odstúpené prípady neuhradenia MZF príslušným FK riešiť v ďalších prípadoch pokutou 100 €, určením novej lehoty splatnosti MZF, upozornením na povinnosť udelenia ďalšej pokuty v prípade opakovaného neuhradenia, odobratia bodov príslušnému družstvu, prípadne ďalšími disciplinárnymi opatreniami.

 

 Uznesenie č 2-5/2013-14

 

       VV ObFZ   rozhodol o zastavení účinnosti rozhodnutí ŠDK u previnení z jesennej časti ročníka 2013/2014 v rozsahu:

 

1) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných    stretnutí  podľa čl. 10 bod 3 DP, kde zostatok trestu je jedno alebo dva súťažné stretnutia,

2) zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP,

3) zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet majstrovských    stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP (tresty za ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1 bod 13 DP,

4) zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí  jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP.

5) zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2013/2014.

 

Uznesenie č 3-5/2013-14

-           

VV schvaľuje návrh komisie ŠDK a od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 budú z MFS všetkých súťaží riadených ObFZ Žilina vyhotovované elektronické zápisy prostredníctvom systému ISSF.

 

VV schvaľuje návrh komisie ŠDK a od 01.03.2014 povoľuje štart hráčom v MFS kategórie dospelých a dorastu výlučne na platný plastový RP. Štart hráčov v MFS kategórie žiakov na papierový RP sa povoľuje do 30.06.2014, po uvedenom dátume bude možný štart hráča na MFS žiakov iba s platným plastovým RP. V prípade štartu hráča z kategórie žiakov v MFS kategórie dorastu sa takému hráčovi povoľuje štart len na platný plastový RP.

 

       VV  schvaľuje návrh komisie ŠDK - v plnom rozsah a dopĺňa o znenie : Od súťažného ročníka  2014/ 2015  štart hráčov všetkých súťaží v pôsobnosti ObFZ Žilina len na plastový RP.