RÝCHLA SPRÁVA

25.07.2017 15:11

Upozornenie

VV SFZ schválil hlasovaním per rollam zmenu v RaPP. Prestup s obmedzením u amatérov je možné podávať 
už od  (18.7.2017).