REGISTRAČNÉ OBDOBIA

25.01.2018 13:34

1.V zmysle RaPP čl. 19 – Registračné obdobia, bod (2) sa žiadosť o prestup amatéra podáva : - od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia), tiež termín na podávanie žiadostí o transfer z a do zahraničia, - od 01.01. do 31.3. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením). V prípade, že má nový klub záujem o hráča podľa čl. 15/5, zadá žiadosť o prestup bez obmedzenia (klasický), odstupné 0 a do poznámky uvedie čl. 15/5 a príslušné písmeno (poplatok 5,00€ - registrácia v novom klube). Takto môže postupovať aj mimo registračného obdobia, okrem obdobia 01.04. do 30.06. príslušného roku. 

 

2.Transfer hráča s obmedzením, uskutočnený v letnom registračnom období (platnosť do 30.6.2018) je možné, v zmysle RaPP čl. 19/8 ukončiť, v zimnom registračnom období, so súhlasom oboch klubov a hráča. Takéto predčasné ukončenie prestupu s obmedzením sa nepokladá za transfer v zmysle čl. 19/7 a môže na neho nadväzovať v tom istom (zimnom) registračnom období prestup bez obmedzenia (do 31.1.2018), resp. prestup s obmedzením (do 31.3.208). Zároveň je však potrebné pri uplatnení takéhoto postupu dodržať ustanovenia čl. 18/5 RaPP (štart len za 2 kluby). 

 

3. Vzhľadom na množiace sa dotazy ohľadom odstupného za hráča podľa čl. 37 a DPH, platí že pri transfere hráča, pokiaľ je zadaná suma odstupného iná ako nula, ISSF automaticky pripočíta k danej sume aj DPH v prípade, že materský klub hráča je platcom DPH a má správne vyplnené IČ DPH v detaile klubu v ISSF. 

 

4.Termín pre transfer z a do zahraničia sa zhoduje s termínom registračného obdobia bez obmedzenia (1.1. do 31.1.).