NOVELA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU

30.06.2023 10:04

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: 

od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

RaPP čl.19 ods.13 o od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu) 

 

Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37 4. Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 12)

 

Novela registračného a prestupového poriadku z 6.6.2023 :   https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/