NÁHRADNÝ ZIMNÝ SEMINÁR ROZHODCOV

23.02.2015 14:01

Náhradný „Zimný seminár rozhodcov“ ObFZ Žilina sa uskutoční v zasadačke OBFZ Žilina dňa 6. marca 2015 o 15.30 hod. Poslednú možnosť zúčastniť sa ZS majú aj R, ktorí sa doteraz nezúčastnili ZS dňa 20.2.2015: Bugala, Beszédes ,Dubovan M., Dvorský, Ďurana, Hrivo V., Kuba Rado, Kubica, Marko, Martinec, Mihálik M., Mintál, Mojský, Mikurda, Moravčík, Oravec Ľ. /ml./, Oravec Ľ./st./, Popov,Remenec, Solar, Šedík,Šulgan, Vrábel, Mitúch Štefan. ZS sa môžu zúčastniť aj R, ktorí sú ospravedlnení na celú jarnú časť v prípade, že budú mať záujem rozhodovať v jesennej časti súťažného ročníka 2015/2016. Absolvovanie ZS je totiž podmienkou zaradenia rozhodcu na NL ObFZ Žilina v tomto roku a uzatvorenia dohody s ObFZ  pre rok 2015.

Náhradného seminára sa taktiež povinne zúčastnia R, ktorí neúspešne absolvovali test z PF, SP, resp. RS dňa 20.2.2015 : Vaškovič, Torčík, Hrivo P., Strásky, Hajduk

Pri prezentácii každý R a DZ predloží lekárske potvrdenie / nie staršie ako 1 mesiac / o schopnosti vykonávať funkciu R, resp. DZ , nahlási svoju aktuálnu e-mailovú adresu a zaplatí poplatok  12.- euro za náklady spojené na zabezpečenie seminára  a činnosť KR. Súčasťou seminára bude absolvovanie písomného testu z PF a FN, resp. RS  / priniesť písacie potreby/. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

 Na seminári sa bude vypisovať „ Dohoda o pracovnej činnosti „ pre rok 2015.

V prípade, že máte dôchodok, akýkoľvek (invalidný, výsluhový, starobný...) priložíte fotokópiu rozhodnutia (výmer) o pridelení dôchodku k dohode .V dohode treba napísať číslo účtu vo forme IBAN.