MEDZINÁRODNÝ PRESTUP AMATÉRA

11.08.2020 14:25

 

Dňa 1. 7. 2020 vstúpil do platnosti novela FIFA RSTP (Reglementu FIFA), ktorá okrem iného upravuje proces medzinárodných transferov hráčov so statusom amatéra, resp. hráčov, ktorí medzinárodným transferom status amatéra získajú. Najdôležitejšia informácia pre nás všetkých je, že medzinárodné transfery sa budú vykonávať prostredníctvom TMS (Transfer Matching System). Cez TMS boli doteraz transferovaní len hráči, ktorí v čase transferu mali platnú zmluvu (medzinárodné hosťovanie), alebo s novým klubom uzatvorili novú zmluvu.
Čo to znamená...?
1.      Matrika SFZ nebude vyhotovovať tzv. vyžiadanie, ktoré sa doteraz posielalo mailom na príslušný zahraničný zväz, ale požiadavku klubu zadá do TMS. Matrika neobdrží mailom uvoľnenie z materského zväzu, ale toto bude generované systémom a doručené online.
Prínosom je zníženie administratívy. Matrika po obdržaní riadne a kompletne vyplneného formulára „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“ údaje zadá do TMS a tiež do elektronickej podateľne issf.
2.      Kluby v čase písania tejto správy nedokážu zadať do elektronickej podateľne medzinárodný prestup, preto je bezpodmienečne nutné vyplnený formulár doručiť akoukoľvek formou (mailom vo formáte pdf, poštou, osobne cez recepciu SFZ) matrike SFZ. Formulár sa vypisuje v počítači, vytlačí, podpíše, vrátane overenia podpisu hráča a odošle matrike SFZ. Tu nájdete link na upravený formulár, ktorý je momentálne len na stránke SFZ: https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2020/07/registracny-formular_transfer_zahranicie.pdf . Novinkou pre kluby je, že k takejto žiadosti sa prikladá kópia dokladu totožnosti (OP alebo cestovný pas), uvádza sa status hráča (amatér, profesionál) a skutočnosť, či hráča a klub zastupuje sprostredkovateľ. Po zadaní do ISSF budú mať kluby informáciu, v akom stave sa transfer nachádza. Kluby aktívne v TMS môžu zadať transfer amatéra v sekcii „Transfers“ – „Engage amateur“.
3.      Mení sa lehota na dodanie certifikátu: dňom 1. 7. je možné hráčov registrovať na tzv. provizórnej báze po siedmych dňoch od vyžiadania, čo je oproti 30 dňom výrazný posun v prospech hráčov a klubov, ktoré hráča angažujú. Netreba však pritom zabúdať, že toto isté platí aj pre hráčov, odchádzajúcich z našej asociácie.
Ďalej zaviedla FIFA možnosť registrovať mladistvých hráčov na základe študijného výmenného pobytu a utečencov bez doprovodu rodičov. Zoznam dokladov k takýmto transferom nájdete v prílohe 7 RaPP.
Upozorňujeme kluby, že doklady zaslané matrike v inom formáte ako pdf. alebo vypísané ručne matrika neakceptuje a nebude sa nimi zaoberať.

 

Matrika SFZ