HOSPODÁRSKA KOMISIA

29.05.2015 11:55

Prihlášku do súťaží 2015/2016 ObFZ Žilina najdete na stránke ObFZ v sekcii dokumenty. Uzávierka prihlášok je 19.6.2015  do 12.00 hod.

Upozorňujeme FK úhrada súťažného vkladu je na účet ObFZ Žilina. Číslo účtu je uvedené v prihláške. Súťažný vklad sa neuhrádza cez mesačnú zbernú faktúru.